Podmínky ochrany osobních údajů

1.      Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Mangustino s.r.o. IČ 06183638 se sídlem U Nikolajky 912/9, Praha-Smíchov, 150 00 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277665 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: U Nikolajky 912/9, Praha - Smíchov, 150 00

e-mail: info@vinodelikatesy.cz

telefon: 776 729 064

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

         2. Zpracovávané osobní údaje

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:

  1. identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, popř. číslo průkazu totožnosti, pokud nakupujete na splátky, IČO a DIČ, pokud jste podnikatel;

  2. kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš kontakt na sociálních sítích;

  3. vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy a profily, nastavení newsletterů, členství ve věrnostních programech, nákupní seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a vyplněné dotazníky;

  4. údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;

  5. údaje o vašem chování na webu, včetně případů, kdy jej prohlížíte přes naši mobilní aplikaci, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení;

  6. údaje o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čtete, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;

  7. odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení e-mailů, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám;

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

-          plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

-          splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

-          oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

-          Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je:

-          vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

-          plnění právních povinností vůči státu,

-          zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

       3. Cookies

Za účelem zlepšení našich služeb využívají naše stránky soubory cookies.

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na osobních počítačích (PC), tabletech nebo smartphonech. Tyto soubory nám přitom umožňují vytvořit předpoklady pro optimální fungování našich webových stránek vůči zákazníkům (uživatelům) a dále zlepšovat naši nabídku a komunikaci s vámi.

V tomto směru je však třeba zdůraznit, že cookies v žádném případě nedovolují přístup do PC nebo jiného komunikačního prostředku a nejsou ani používány k jakémukoli shromažďování osobních údajů. Máte kdykoliv právo a možnost funkci cookies odmítnout a tuto na svém ICT prostředku zrušit/ vypnout.

Jak odmítnout používání souborů cookie?

Používání cookies lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů je automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče je můžete zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých cookies.

        4. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

-          po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

-          po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 7 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

         5. Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou osoby:

-          podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě kupní smlouvy,

-          zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

-          zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

Messenger a.s., Libínská 3127/1, 150 00 Praha 5, IČ: 2757  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10921, jako přepravní společnost.

        6. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-          poskytovatel služby Mailchimp

-          případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

        7. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Všechny postupy a opatření společnosti Mangustino s.r.o., přijaté a realizované v této oblasti, přitom důsledně vycházejí z aktuální platné právní úpravy ochrany osobních údajů a soukromí, zejména z:

        nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

        adaptačních právních předpisů České republiky, zejména zákona o zpracování osobních údajů, jakož i z

        občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., a ze zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

          8. Subjekt údajů a jeho práva

V případě zpracování Vašich osobních údajů ze strany společnosti Mangustino s.r.o. jako správce jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči správci všechna práva vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Jako subjekt údajů přitom máte ve smyslu článků 15 až 22 Nařízení ve vztahu ke správci zejména následující práva:

        právo na přístup k osobním údajům, zejména právo žádat po správci informaci o zpracování svých osobních údajů;

        právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně;

        právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“);

        právo na omezení zpracování osobních údajů;

        právo vznést vůči Správci námitku proti zpracování osobních údajů;

        práv nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování (s výjimkami).

        právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  E-mailová adresa: posta@uoou.cz

        9. Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů, odvolání Souhlasu či uplatnění Vašich dalších práv subjektu údajů se na nás můžete obrátit a kontaktovat:

        osobně či písemně formou dopisu/ oznámení na adresu sídla Správce: U Nikolajky 912/9, Praha 5 - Smíchov, 150 00;

        elektronicky na e-mailovou adresu vino.delikatesy1@gmail.com;

        telefonicky na tel. čísle: +420 776 729 064